do góry

Dworzec kolejowy (1856/1866–1867/1905/1969–1971/2010–2012)

Dworzec uruchomiono w 1856 r. Projektantem był najpewniej Wilhelm Grapow, budowniczy dworca głównego we Wrocławiu, który nadał gmachowi w Lesznie neogotycki wyraz architektoniczny. Główna przebudowa i rozbudowa nastąpiła w 1905 r., kiedy to powiększono znacznie część frontową, utrzymaną nadal w stylu neogotyckim. W latach 1969–1971 historyczny gmach został zniszczony, zyskując banalny wyraz modernistyczny. Ostatnia modernizacja obiektu w latach 2010–2012 nadała mu bardziej estetyczne oblicze.

Railway station (1856/18661867/1905/19691971/20102012)

The railway station was put into operation in 1856. It was most probably designed by Wilhelm Grapow, the constructor of the main railway station in Wrocław, who gave the building in Leszno a Neo-Gothic architectural appearance. The main reconstruction and extension works were carried out in 1905. As a result, the front part of the building was considerably extended, but the Neo-Gothic style was still preserved.  In the years 1969–1971 this historic building was demolished to be rebuilt in a banal modernist style. The latest modernization performed in the years 2010-2012 helped the building to gain a more aesthetic appearance. 

Czytaj więcej

Leszczyński dworzec kolejowy został uruchomiony w 1856 r., wraz z oddaniem do eksploatacji 27 października 1856 r. połączenia kolejowego z Wrocławia do Poznania. Uruchomiona linia została zbudowana i należała do potężnego Towarzystwa Kolei Górnośląskiej (Oberschlesische Eisenbahn Gesellschaft), będącego również inicjatorem budowy i właścicielem trasy odgałęziającej się w Lesznie, a prowadzącej do Głogowa, uruchomionej w 1857 r. Dzięki tej inwestycji stacja w Lesznie stała się chronologicznie drugim węzłem kolejowym w Wielkopolsce.

Oddany do użytku w 1856 r. budynek dworca został zaprojektowany najpewniej przez Wilhelma Grapowa, budowniczego i architekta słynnego w całych Niemczech Dworca Górnośląskiego we Wrocławiu (ob. Wrocław Główny). Świadczy o tym nie tylko fakt, że Grapow piastował wówczas stanowisko królewskiego budowniczego Kolei Wrocławsko-Poznańsko-Głogowskiej (Baumeister der Breslau-Posen-Glogauer Eisenbahn), a zatem był odpowiedzialny za kształt architektoniczno-budowlany obiektów powstających na trasie z Wrocławia do Poznania i z Leszna do Głogowa, ale także wyraźne analogie stylistyczne do największego wówczas dworca Prus – Górnośląskiego we Wrocławiu. Nie sposób bowiem abstrahować od faktu, że w kostiumie leszczyńskiego dworca widać było ewidentną fascynację „królującym” we wrocławskim gmachu neogotykiem angielskim, choć czytelne były również odwołania do modnego stylu arkadowego, przejawiające się w pełnołukowych sklepieniach otworów okiennych i drzwiowych czy też w okulusach. Dominował jednak krenelaż na gzymsie w formie machikuł i wieloboczne sterczyny ukoronowane blankami, nadające dworcowi w Lesznie iście „zamkowy” wyraz, tak bliski realizacji wrocławskiej.

Piętrowy dworzec na parterze zyskał obszerny korytarz wiodący do dużej poczekalni, a także szereg mniejszych pomieszczeń: portiernię, kasę biletową, biuro telegrafu, ekspedycję paczek, bufet, pokój dla pań, poczekalnię I klasy, mieszkanie restauratora i ekspedycję z pocztą. Na piętrze ulokowano mieszkania służbowe, a także część apartamentowo-hotelową dla zamożnych podróżnych.

W takim stanie dworzec przetrwał praktycznie do początku XX w., nie licząc jedynej poważnej rozbudowy, która nastąpiła w latach 1866–1867. Wtedy to, w związku z gwałtownym wzrostem liczebnym odprawianych pasażerów, szczególnie tych z uboższych warstw społecznych, zdecydowano się na dobudowę od wschodu i zachodu (od strony peronów) niewielkich aneksów (dobudówek), które zagospodarowano jako poczekalnie IV klasy. Dzięki temu powiększono również metraż poczekalni I oraz II klasy, usytuowanych wewnątrz starego budynku, ale nie poprawiło to warunków komunikacyjnych dla najbogatszych podróżnych, którzy chcąc dostać się do swych poczekalni I oraz II klasy, musieli przechodzić przez zatłoczoną poczekalnię III klasy. Z kolei pasażerowie z biletami III klasy, aby dostać się do swej poczekalni, musieli forsować pełne ludzi poczekalnie IV klasy. Zatem modernizacja i przebudowa w latach 60. XX w. już wówczas stała się przyczyną kolejnej, najpoważniejszej i ostatniej w okresie zaborów rozbudowy dworca, tej z 1905 r.

W latach 1904–1906 w Lesznie trwała reorganizacja i modernizacja całego węzła kolejowego, a przy tej okazji dokonano również istotnej przebudowy oraz rozbudowy dworca (1905 r.). W związku z komunikacyjnymi trudnościami dla pasażerów we wspomnianych wcześniej poczekalniach wszystkich klas, dokonano teraz sanacji układu pomieszczeń poczekalnych wraz z głównym ciągiem komunikacyjnym, umożliwiającym na bezpośrednie dojście do każdej z poczekalni. Aby tego dokonać rozebrano aż do cokołu całą południową część gmachu (od strony placu dworcowego), wznosząc na jej miejscu nową, znacznie większą i szerszą od strony frontowej w stosunku do dawnego dworca. W wyniku przebudowy wszystkie poczekalnie zgrupowano obok siebie i udostępniono za pomocą szerokiego na 5,0 m korytarza komunikacyjnego. Podwyższono również strop hallu głównego, doświetlonego przez trójdzielne okno w fasadzie południowej. W trakcie wschodnim i zachodnim hallu ulokowano szereg pomieszczeń administracyjnych: kasy biletowe, portiernię, umywalnię, biuro policjanta, biuro ekspedycji, przechowalnię bagażu etc. Natomiast w starej, północnej części dworca znalazły się m.in. powiększony bufet z restauracją dworcową oraz pokój dam, dostępny teraz z poczekalni I oraz II klasy, jak również z peronów.

Zrealizowana w 1905 r. przebudowa dworca była największą w okresie zaborów, przyczyniając się do całkowitej zmiany oblicza frontu gmachu, znacznie poszerzonego w stosunku do pierwowzoru. Niemniej jednak służby budowlane Królewskiej Dyrekcji Kolei w Poznaniu zadbały o ujednolicenie południowej rozbudowy z zachowanym fragmentem północnym dworca, dzięki czemu fasada (od strony placu dworcowego) prezentowała w dalszym ciągu ewidentne odwołania do neogotyku angielskiego i stylu arkadowego, ba powiedzieć można, że nawet jeszcze bardziej podkreślono „neogotyckość” gmachu w angielskim wydaniu.

Przebudowany i rozbudowany w 1905 r. dworzec leszczyński poddany został niewielkim interwencjom budowlanym w okresie II wojny światowej (m.in. przemurowano część otworów okiennych, inne przekuto na drzwiowe), co nie zmieniło jednak ustalonej jeszcze w połowie XIX w. atrybucji stylowej. Po 1945 r. gmach dworca był eksploatowany w dalszym ciągu zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, choć dokonano dalszych modernizacji wewnątrz, mających przystosować budynek do zmieniających się przepisów kolejowych oraz rzeczywistości społecznej. Nie interweniowano jednak w wygląd zewnętrzny budowli, prezentującej w dalszym ciągu sylwetkę i stylistykę, uzyskaną ostatecznie w toku przebudowy i rozbudowy z początku XX stulecia.

Tak było aż do 1969 r., kiedy rozpoczęła się przebudowa i modernizacja dworca, zafundowana miastu przez Dyrekcję Okręgową Kolei Państwowych w Poznaniu. Projekty architektoniczne wykonał inż. arch. Kazimierz Serowski z Biura Projektów Kolejowych w Poznaniu, a w realizację przedsięwzięcia zaangażowane były m.in. Oddział Budynków w Jarocinie, Oddział Robót Budowlanych w Poznaniu oraz Kolejowe Zakłady Zabezpieczenia Ruchu i Łączności w Poznaniu. Całość inwestycji ukończono w 1971 r., a jej uroczyste przekazanie do użytku odbyło się 30 października 1971 r.

W toku inwestycji zniszczono historyczne elewacje i bryłę dworca, nadając mu banalny, modernistyczny wyraz. Tynkowane i bogato dekorowane elewacje zastąpił beton i szkło, a całość straciła malowniczy i niepowtarzalny charakter. Wewnątrz urządzono nowe poczekalnie, rozbudowano część gastronomiczną, zaś pod budynkiem dworcowym przebito tunel łączący dwa stare tunele międzyperonowe po jego wschodniej i zachodniej stronie. W takiej formie architektonicznej obiekt przetrwał do XXI w., kiedy to w latach 2010–2012, kosztem 6,5 mln złotych, nastąpiła kolejna modernizacja budynku. Co prawda nie zmieniła ona zasadniczo bryły budowli, ale nadała jej bardziej estetyczne oblicze.

 

Bibliografia:

- Archiwum Państwowe w Lesznie, Dokumentacja techniczna – zbiór.

- Urbaniak Miron, Zabytki przemysłu i techniki Leszna, Leszno 2006.

- Urbaniak Miron, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914, Poznań 2009.

- Zięba Henryk, Monografia Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu. Okres 1945–1992, Poznań 1993.

-http://www.leszno24.pl/Dworzec_w_Lesznie_bedzie_gotowy_na_Boze_Narodzenie,9766.html