do góry

Kościół katolicki św. Mikołaja, ob. bazylika św. Mikołaja (przeł. XVII i XVIII w./1744/przeł. XVIII i XIX w./1905–1907/70. XX w.)

Istniejący kościół zbudowano na przełomie XVII i XVIII w. w konwencji barokowej z bogatymi sztukateriami wewnątrz. W 1744 r. powstał barokowy ołtarz główny, a na przełomie XVIII i XIX w. przeprowadzono odbudowę po pożarze świątyni. Halowa świątynia z pseudonawami bocznymi i dwuwieżową fasadą została poważnie rozbudowana w latach 1905–1907, zyskując transept i nowe prezbiterium. Dokonano wtedy również prac konserwatorskich. W 2013 r. kościół otrzymał tytuł bazyliki mniejszej i przeszedł szereg poważnych prac konserwatorskich.

Catholic St.Nicholas’ Church, at present the Basilica of Saint Nicholas (turn of 18th century/1744/turn of the 19th century/1905-1907/1970s

The church was built at the turn of the 18th century in the Baroque style, decorated inside with rich moulding.  In 1744, the Baroque high altar was built and at the turn of the 19th century the church was rebuilt after it suffered a fire. The hall type temple with side pseudo-naves and a double tower facade was considerably enlarged in the years 1905-1907 by adding a transept and a new presbytery. Restoration works were also performed at the time. In 2013, the church was granted the title of Minor Basilica and underwent a number of significant restoration works.

Czytaj więcej

Kościół katolicki, patronacki, pod wezwaniem św. Mikołaja swymi początkami sięgał jeszcze XIV, a najdalej połowy XV w. Świątynia, wówczas zapewne jeszcze o wiejskim charakterze, znajdowała się mniej więcej w miejscu obecnej bazyliki św. Mikołaja, nieco na wschód od niej. Kościół należał do katolików do 1550 r., kiedy to – po likwidacji parafii katolickiej – został przejęty przez braci czeskich, czyli kalwinów. Ci ostatni opiekowali się kościołem przez 100 lat. Doszło do tego, że nieliczni wówczas katolicy otrzymali w zamian niewielką kaplicę św. Ducha i św. Barbary, ufundowaną na początku XVII w. przy ob. ul. Bolesława Chrobrego (Comeniusstrasse), w miejscu ob. Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka.

 W związku z kontrreformacyjnymi naciskami, w 1661 r. doszło do zwrotu zaniedbanego kościoła św. Mikołaja katolikom, zaś bracia czescy zbudowali sobie zbór św. Jana. Niemniej jednak świątynia katolicka była w bardzo złym stanie, a na dodatek raziła swą skromnością w stosunku do kościołów dysydenckich. W efekcie, w latach 80. XVII w., prawdopodobnie ok. 1682 r. rozpoczęła się budowa nowego kościoła katolickiego św. Mikołaja, trwająca w sumie kilkadziesiąt lat. Zakończono ją zasadniczo dopiero na początku XVIII w., a całość otrzymała konwencję barokowego kościoła halowego z bocznymi pseudonawami, a raczej wnękami kaplicznymi. Kościół św. Mikołaja wyróżniały przede wszystkim bogate dekoracje sztukatorskie wewnątrz, m.in. stiuki, ale także jedna z najwybitniejszych fasad dwuwieżowych końca XVII stulecia. Odnośnie autora projektów leszczyńskiej bazyliki trwają do dziś spory, choć – jak podaje Ewa Kręglewska-Foksowicz – najpewniejsze jest autorstwo Jana Catenazziego, bynajmniej nie Pompeo Ferrariego, choć niewykluczone, że ten ostatni mógł mieć udział w wystroju świątyni.

W połowie XVIII w., w 1744 r. leszczyńska świątynia otrzymała nowy architektoniczny ołtarz główny, zaprojektowany przez Adma Stiera, a wzorowany na ołtarzu w poznańskiej farze. Ołtarz ten zachował się do dziś, choć został przesunięty na wschód po rozbudowie kościoła na początku XX w. Pożar w 1790 r. spowodował zniszczenia strefy dachowej kościoła oraz smukłych hełmów wieżowych. Co prawda zniszczenia naprawiono, ale hełmów nie odbudowano już w oryginalnej formie. W okresie XIX w. leszczyński kościół katolicki przetrwał praktycznie bez zmian w formie i z wystrojem z XVIII w.

Dopiero w latach 1898–1899 rozpoczęły się pierwsze prace zmierzające do renowacji oraz rozbudowy kościoła farnego, dla którego administracja państwowa przygotowała wstępne plany rozbudowy. Kościół ten figurował w urzędowym spisie zabytków nieruchomych prowincji poznańskiej i był traktowany jako jedna z najcenniejszych świątyń, co oznaczało, że jego rozbudowa będzie prowadzona z pietyzmem i poszanowaniem dla substancji zabytkowej. W efekcie, w latach 1903–1904, po uwzględnieniu pojedynczych sugestii konserwatora prowincjonalnego, rozpoczęły się przygotowania do rozbudowy kościoła farnego według projektu królewskiego radcy budowlanego Jürgena Güldenpfenninga z Paderborn. W latach 1905–1907 leszczyński mistrz budowlany i przedsiębiorca Franz Feuer, pod specjalnym nadzorem inspektora budowlanego Kosidowskiego z Powiatowego Urzędu Budowlanego, zrealizował projekt.

W 1907 r., po ukończeniu wschodniej dobudowy, stanowiącej nowe prezbiterium, rozpoczęło się też odtwarzanie starego i tworzenie nowego wystroju wnętrza. Sztukaterie nad nowym prezbiterium wykonała poznańska firma sztukatorska Maxa Biaginiego, zaś restauracji barokowego ołtarza dokonał malarz kościelny Carl Liebich z Wrocławia. Podjęto także decyzję o wymianie dachów nad wieżami fasady na barokowe miedziane hełmy, ale ostatecznie do tego nie doszło, choć na krótko przed I wojną światową zatwierdzono projekty nowych wież, opracowane przez Rogera Sławskiego z Poznania. W wyniku przeprowadzonej rozbudowy zmianie uległa przede wszystkim historyczna bryła świątyni. Do halowego kościoła, opartego na planie prostokąta, na wysokości prezbiterium dobudowano od północy i południa duże kruchty, dzięki czemu udało się stworzyć wtórnie transept. Z kolei do dawnego prezbiterium dobudowano nowe, znacznie wydłużając pierwotny rzut kościoła, i w efekcie uzyskano plan świątyni oparty na rzucie krzyża łacińskiego. W nowej, dwuprzęsłowej strefie prezbiterialnej, oprócz cofniętego ołtarza z tabernakulum, znalazły się także zakrystia i kaplica z chrzcielnicą oraz miejscem spowiedzi, zaś w dwóch niewielkich – flankujących ją wieżyczkach – ulokowano klatki schodowe.

Jak wspomniałem, choć w 1912 r. zatwierdzono projekty wykonania neobarokowych, cebulastych hełmów na wieżach kościoła, ostatecznie nie doszło do ich zmaterializowania. Natomiast w 1911 r. wprowadzono w świątyni oświetlenie elektryczne, zaś w 1912 r. zmodernizowano organy. Były to zarazem ostatnie poważne inwestycje w kościele aż do lat 50.–70. XX w. Wtedy to, najpierw w 1956 r. urządzono kaplicę chrzcielną, zaś na początku lat 70. XX w. pod kopułą pierwotnego prezbiterium stanął ołtarz soborowy. W ostatnich latach prowadzone były szeroko zakrojone prace konserwatorskie w świątyni, która w 2013 r. otrzymała tytuł bazyliki mniejszej.

Bazylika św. Mikołaja w Lesznie została 20 stycznia 1953 r. objęta ochroną prawną i otrzymała numer 19 w rejestrze zabytków.

 

Bibliografia:

- Komolka Mirosława, Sierpowski Stanisław, Leszno. Zarys dziejów, Poznań 1987.

- Kręglewska-Foksowicz Ewa, Sztuka Leszna do początków XX wieku, Poznań 1982.

- Świderski Bronisław, Ilustrowany opis Leszna i ziemi leszczyńskiej, Leszno 1928.

- Urbaniak Miron, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914, Poznań 2009.

- http://www.kolegiata.leszno.pl/?op=str,1,0,0