do góry

Młyn Żytni firmy Schneider & Zimmer (1900/1904/1917)

Kompleks młyna powstał w 1900 r. według projektów firmy Gebrüder Seck z Drezna. Utrzymany jest w stylu uproszczonego historyzmu w przemysłowym wydaniu. Najpoważniejsze inwestycje budowlane to budowa nowych silosów zbożowych w latach 1904 i 1917, które uczyniły z leszczyńskich młynów jedno z największych tego typu przedsiębiorstw dawnej prowincji poznańskiej. Zakład został unieruchomiony w 2005 r.

Rye Mill of the Schneider & Zimmer Company (1900/1904/1917)

The mill complex was built in 1900 r. to the design of the Gebrüder Seck firm in Dresden.  It is an example of the industrial version of the simplified Historicism style.  The most important investment projects were the construction of new grain elevators in 1904 and 1917 which made the Leszno mills one of the biggest companies of that type in the former Province of Poznań. The mill was decommissioned in 2005. 

Czytaj więcej

Początki błyskotliwej kariery przemysłowej firmy Schneider & Zimmer w Lesznie sięgają 1872 r., kiedy to Ernst Wilhelm Schneider uruchomił przy ob. ul. Różanej (Rosengasse) pierwszy młyn parowy w mieście. Zakład o dobowej zdolności przemiału 5 ton zboża funkcjonował do 1877 r. – wtedy to strawił go pierwszy pożar. Został jednak odbudowany i działał do 1882 r., kiedy ponownie spłonął. Nie zraziło to Schneidera, który rozpoczął znowu odbudowę, uruchamiając zakład o dobowej zdolności przemiału kilkunastu ton. W 1894 r. doszło do przekształcenia rodzinnego interesu w spółkę braci Ernsta i Hermanna Schneiderów oraz Ernsta Zimmera, która z czasem stała się jednym z najpotężniejszych przedsiębiorstw młynarskich w Wielkim Księstwie Poznańskim.

Wraz z utworzeniem spółki przystąpiono do rozbudowy i modernizacji zakładu przy ob. ul. Różanej, zakończonej w 1895 r. wzrostem możliwości przemiału do 20 ton. W młynie mielono zarówno pszenicę, jak i żyto, ale wkrótce możliwości produkcyjne okazały się zbyt małe i właściciele zaczęli myśleć o następnej rozbudowie przedsiębiorstwa. W 1899 r. postanowiono o dywersyfikacji produkcji, a mianowicie przestawieniu zakładu przy ob. ul. Różanej na przemiał pszenicy, zaś do przemiału żyta zdecydowano się wybudować nowy kompleks przemysłowy, przy ob. ul. Przemysłowej (Buchwälderstrasse). W tym samym roku drezdeńska firma Zakład Budowy Młynów Bracia Seck. S.A. (Mühlenbauanstalt Gebrüder Seck A.G.) przygotowała projekty nowego zakładu wraz z wyposażeniem i na wiosnę 1900 r. przystąpiono do budowy.

Uruchomiony w końcu 1900 r. młyn żytni przy ob. ul. Przemysłowej dysponował zdolnością przemiału 120 ton na dobę, co postawiło go w gronie dwóch największych młynów przemysłowych w prowincji poznańskiej (drugi znajdował się w Bydgoszczy). Leszczyński kompleks składał się z silosu na żyto (2000 ton), magazynu mąki, budynku kotłowni parowej i maszynowni oraz właściwego, kilkukondygnacyjnego budynku młyna. Kotłownia o powierzchni ok. 250 m2 mieściła wodnorurkowy kocioł parowy z przegrzewaczem pary, a spaliny uchodziły kominem przemysłowym o wysokości 50 m. Z kolei w hali siłowni (maszynowni), liczącej 360 m2 powierzchni, ustawiono olbrzymią sprzężoną maszynę parową o mocy 500 KM, wprawiającą w ruch dwa centralne wały transmisji pasowej oraz niewielkie dynamo produkujące energię elektryczną do oświetlenia zakładu i do napędu urządzeń przeładunkowych oraz silosów.

Właściwy budynek młyna liczył 65 m długości oraz 16 względnie 20 m szerokości, mieszcząc wewnątrz pięć poziomów. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia z pożarów w młynach, aranżacja wnętrz w leszczyńskim zakładzie została tak zorganizowana, aby uniemożliwić przenoszenie się ognia. Dlatego też pomieszczenia oczyszczania ziarna, mielenia oraz składowania mąki odseparowano od siebie ognioodpornymi murami z podwójnymi, również ognioodpornymi drzwiami. Przemyślano każdy szczegół, o czym świadczył też system przeciwpożarowy na przechodzących z pomieszczenia do pomieszczenia rurach i podajnikach ślimakowych, wyposażonych w zasuwy pożarowe, zawieszone na cienkich sznurach, które w wyniku przepalenia uwalniały automatycznie zasuwy, blokujące możliwość przenoszenia się ognia kanałami. Proces produkcji mąki został całkowicie zautomatyzowany, począwszy od wyjścia zboża z silosu, przez jego precyzyjne oczyszczenie, następnie przemiał i w końcu pakowanie do worków, które prowadziły dwie mechaniczne pakowarki o wydajności 150 worków w ciągu godziny. Stąd worki z mąką opuszczały budynek młyna i za pomocą estakady transportowej wyjeżdżały do wagonu na bocznicy kolejowej. Dzięki mechanizacji pakowania i estakadzie w ciągu godziny można było załadować cztery wagony (po uruchomieniu średnio w ciągu dnia młyn opuszczało 30 wagonów).

Lata do wybuchu I wojny światowej cechowały się dobrą koniunkturą zbożową, a co za tym idzie, wzmożonym popytem na mąkę. Dlatego już w 1904 r. przeprowadzono pierwszą poważną rozbudowę młyna żytniego. Zbudowano wówczas drugi silos, tym razem o pojemności 5000 ton, wykonany w konstrukcji żelbetowej i oblicowany cegłą. Natomiast w wyniku modernizacji w 1909 r. zdolność produkcyjna wzrosła ze 120 do 180 ton mąki dziennie. Unowocześniono wówczas także wyposażenie maszynowni i kotłowni parowej. Nowa maszyna parowa miała moc dwukrotnie większą od poprzedniej (1000 KM), a jej waga sięgnęła ok. 140 ton. W budynku kotłowni zaś uruchomiono dodatkowo dwa nowoczesne kotły parowe (o łącznej powierzchni ogrzewalnej 560 m2) z gąsienicowymi rusztami, które posiadały zmechanizowany system nawęglania palenisk (bez obsługi ludzkiej). W wyposażeniu mechanicznym zakładu nastąpiły również zmiany, pozwalające przystosować go do zwiększonej produkcji. Po modernizacji, w 1913 r., w młynie i elewatorach zbożowych w ruchu znajdowało się łącznie: 1,1 km lin transmisyjnych, 3,9 km pasów transmisyjnych, 480 m wałów transmisyjnych, 500 sztuk kół transmisji pasowej, 975 m ślimaków transportowych, 100 m taśmy transportowej dla worków z mąką, 100 m taśmy transportowej dla worków z ziarnem, 1 wagonowa winda przetokowa, a w 1200 łożyskach transmitowana była moc rzędu 1000 KM.

Dalszy szybki i zyskowny rozwój młynarstwa spowodował, że już dwa lata po ostatniej modernizacji wyposażenia w Lesznie rozpoczęto przygotowania do realizacji kolejnego silosu (1911 r.). Jednak z powodu olbrzymich gabarytów, skomplikowanych rozwiązań technicznych, a co za tym idzie – również niezmiernie skomplikowanych rozwiązań konstrukcyjnych, które miały zapewnić mu bezpieczne użytkowanie i eksploatację, a także protestów okolicznych mieszkańców – budowa obiektu przesunęła się poważnie w czasie. W efekcie, dopiero w 1917 r. do silosu z 1904 r. dobudowano w kierunku wschodnim żelbetową i otynkowaną bryłę trzeciego silosu – o pojemności 3000 ton. Wzniesiony na przestrzeni 1916 i 1917 r. silos był zarazem ostatnim wielkim przedsięwzięciem budowlanym leszczyńskich młynów aż do końca ich działalności w 2005 r.

W okresie międzywojennym spośród ważniejszych inwestycji wspomnieć trzeba  podwyższenie komina w 1928 r. o 10 m, do wysokości 60 m, co pozwoliło opalać kotły tańszym od węgla miałem węglowym. Ponadto odbudowano i częściowo zmodernizowano wyposażenie młyna po wcześniejszych pożarach, a także przystosowano je do przemiału pszenicy, dzięki czemu już w połowie lat 20. wyłączono z ruchu przestarzały młyn przy ob. ul. Różanej. Nieco wcześniej, gdyż już w 1921 r. firmę przekształcono w spółkę akcyjną, której majątek szacowano na 10 mln złotych. Było to zatem największe przedsiębiorstwo w Lesznie okresu międzywojennego.

W czasie II wojny światowej młynem zarządzał dr Martin Schneider, pełniący zarazem funkcję burmistrza Leszna. W czasie walk o miasto w 1945 r. zakład został unieruchomiony na pięć dni, ale ponownie podjął pracę już 5 lutego. W 1946 r. przejął go Związek Spółdzielni Spożywców „Społem”, a dwa lata później znalazł się w strukturach Polskich Zakładów Zbożowych.

W 1950 r. rozpoczęto kompleksową elektryfikację zakładu, sfinalizowaną w 1955 r. W jej następstwie zlikwidowano olbrzymią, największą w Lesznie maszynę parową. Utrzymano jednak komin i wyposażenie kotłowni parowej, co było niezbędne w procesie suszenia ziarna. Kolejna poważniejsza modernizacja młyna nastąpiła dopiero z końcem lat 80. XX w. W latach 90. rozbiórce uległ jeden z dwóch najwyższych w mieście kominów (młyn i Akwawit), a w 2001 r. zakład został przejęty przez Młyny Soufflet Polska Sp. z o.o. Przemiał zboża w obiekcie, częściowo jeszcze przy użyciu oryginalnego wyposażenia technicznego z 1900 r. i późniejszych modyfikacji, prowadzony był do czerwca 2005 r. Po unieruchomieniu kompleks został w dniu 22 maja 2006 r. wpisany do rejestru zabytków (nr 319/Wlkp/A) i wkrótce kupiony przez firmę Plaza Centers N.V. z myślą o realizacji w obiektach galerii handlowo-rozrywkowej. Do tej inwestycji już nie doszło i w efekcie jeden z dwóch największych młynów przemysłowych dawnej prowincji poznańskiej pozostaje do dziś nieużytkowany.

 

Bibliografia:

-     Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta miasta Leszno.

-     Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie, karty ewidencyjne dla zespołu budowlanego Młyna, wykonane przez G. Wejman i B. Goldmann.

-     Komolka Mirosława, Sierpowski Stanisław, Leszno. Zarys dziejów, Poznań 1987.

-     Muzeum Okręgowe w Lesznie, sygn. 2127.

-     100 lat Młyna w Lesznie. Jednodniówka okolicznościowa, pod red. Zdzisława Smoluchowskiego, Leszno 1973.

-     Świderski Bronisław, Ilustrowany opis Leszna i Ziemi Leszczyńskiej, Leszno 1928.

-     Urbaniak Miron, Zabytki przemysłu i techniki Leszna, Leszno 2006.

-     Urbaniak Miron, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914, Poznań 2009.