do góry

Kamienica nr 33 (1. poł. XIX w./1891)

Kamienica powstała w pierwszej połowie XIX w. jako jedna budowla na dwóch sąsiednich i scalonych parcelach. Swój obecny, bogaty wyraz architektoniczny, utrzymany w konwencji eklektyzmu z dominacją neorenesansu, zyskała podczas przebudowy i rozbudowy w latach 1891–1892. Dalszych, choć niewielkich interwencji budowlanych dokonano jeszcze przed I wojną światową.

 

Townhouse no. 33 ( first half of 19th cent./1891)

              The townhouse was erected in the first half of the 19th century as one big building situated on two neighbouring plots joined together. It gained its present sumptuous eclectic appearance dominated by neo-Renaissance elements during the alteration and extension of the building, which took place between 1891 and 1892. Further minor changes were provided just before World War I.

Czytaj więcej

Kamienica powstała w pierwszej połowie XIX w. w miejscu dwóch wypalonych wcześniej kamienic szczytowych. Na podstawie ksiąg wieczystych wiadomo, że w 1803 r. August Brühl, określany wówczas jako architekt i przedsiębiorca budowlany, zakupił dwie sąsiednie parcele przyrynkowe: nr 258 za 812 i nr 257 za 82 talary. Ta ostatnia była nadzwyczaj tania ze względu na pogorzelisko, zaś na posesji nr 258 znajdował się spalony dom frontowy. Wskutek skomasowania posesji, w 1820 r. doszło do likwidacji księgi wieczystej nr 257, a zapisy dotyczące tej nieruchomości przeniesione zostały do księgi nr 258.

Kasacja księgi wieczystej nr 257 nastąpiła już po transakcji sprzedaży dwóch posesji Brühla postrzygaczowi sukna Augustowi Michaelisowi, do czego doszło w 1819 r. W 1834 r. Magistrat zezwolił na zabudowę obydwu parceli jednym wspólnym domem, a inwestycję tę zrealizował prawdopodobnie jeszcze w tym samym roku wspomniany August Michaelis. Według nowego planu zagospodarowania połączonych nieruchomości znajdowały się na nich: dom mieszkalny z dobudówką, dwiema oficynami i małą stajnią, stajnia oraz budynek tylny.

W 1843 r. posesję wraz z zabudową odziedziczył po zmarłym ojcu Fryderyk Hermann Michaelis. Młody Michaelis nie cieszył się długo z posiadania nieruchomości, gdyż w 1849 r. została ona wystawiona przymusowo na licytację. Za 2000 talarów kupił ją rentier Gustav Voss, który jednak jeszcze w tym samym roku zmarł. Wskutek tego faktu do księgi wieczystej w 1850 r. wpisano wdowę Henriettę Wilhelminę oraz ich dzieci. Henrietta Wilhelmina bardzo szybko stała się jedynym właścicielem posesji, gdyż spłaciła dzieci sumą niemal 5000 talarów. W rezultacie, w 1851 r. sprzedała nieruchomość żydowskiemu kupcowi Moritzowi Mollowi za kwotę 6950 talarów.

Przez kilka dziesięcioleci właścicielem był teraz Moritz Moll, który w 1877 r. – na podstawie projektu mistrza budowlanego Leopolda Gerndta – dokonał pierwszej poważniejszej przebudowy. Zmodernizowano wówczas okno wystawowe do sklepu, dokonując interwencji w fasadzie domu. Siedem lat później, w 1884 r., nieruchomość zmieniła właściciela, którym został kupiec i handlarz suknem i konfekcją Abraham Golschmidt.

Bardzo szybko podjął on szereg prac budowlanych. Już w 1886 r. mistrz budowlany Franz Feuer przygotował projekt przebudowy lokalu handlowego w zachodniej części parteru wraz z oknem wystawowym i wejściem. Ponadto zakładał obniżenie poziomu podłogi na parterze, likwidację piwnicy oraz likwidację starej i budowę nowej klatki schodowej w nowej lokalizacji. Równocześnie wykreślił Feuer projekt zadaszenia przejazdu na ulicę gospodarczą na tyłach nieruchomości, od strony kościoła katolickiego. Ostatecznie nie udało się zrealizować w pełni obydwu projektów.

Kilka lat później, w 1891 r., inny leszczyński mistrz budowlany, Konrad Wittig, opracował kompleksowy projekt przebudowy domu frontowego oraz oficyny. Zakładał on podwyższenie tylnej części domu mieszkalnego aż o dwie kondygnacje, zaś dom mieszkalny od strony Rynku na poddaszu miał otrzymać pokoje do tymczasowego pobytu gości oraz pracowników.

Zgodnie z powyższymi założeniami, jeszcze w 1891 r. ukończono całkowicie przebudowę tylnego budynku, natomiast prace budowlane we frontowym domu mieszkalnym odłożył Goldschmidt na 1892 r. W tymże roku dokonano przebudowy poddasza i jego adaptacji na pokoje mieszkalne, a przy okazji nadbudowano również górną część fasady wraz z nowymi oknami. Od strony podwórza, po początkowym sprzeciwie administracji budowlanej, ostatecznie ustawiono jednak dodatkowe zewnętrzne schody ewakuacyjne. Przy okazji prac budowlanych w domu frontowym w 1892 r., dokonano też uzupełnień detalu na fasadzie. Zamocowano m.in. hermy w ryzalicie centralnym, ale także inne gipsowe elementy dekoracyjne. Była to zarazem najpoważniejsza i najbardziej czytelna przebudowa kamienicy w XIX w.

Po śmierci A. W. Goldschmidta, w 1895 r. właścicielami posesji zostali jego synowie Zygmunt i Aleksander Goldschmidt. Dekadę później nieruchomość sprzedali kupcowi Zygfrydowi Cohnowi. Nowy posesjonat zlecił natychmiast lokalnemu mistrzowi budowlanemu Józefowi Piwońskiemu projekty przebudowy parteru kamienicy i oficyny. Zasadniczo chodziło o przekucie nowych okien od strony podwórza oraz o dostawioną w 1891 r. zewnętrzną klatkę schodową. Opracowane w 1905 r. projekty stały w sprzeczności z Regulaminem Policji Budowlanej dla Prowincji Poznańskiej z 1904 r., wskutek czego nie zyskały akceptacji miejskiego mistrza budowlanego Emila Gevina. Wobec tego Piwoński przystąpił do opracowywania dalszej szczegółowej dokumentacji, na której zmaterializowanie Cohn uzyskał zgodę dopiero w 1907 r. Na jej mocy Piwoński podjął prace budowlane, projektując jeszcze dodatkowe zmiany. Jednak właściciel nie zdążył ich już przeprowadzić, gdyż w końcu 1907 r. zmarł.

W 1911 r. otwarto testament po zmarłym, w którym właścicielką nieruchomości uczynił on wdowę Emmę Cohn. Za jej czasów, w 1912 r., Piwoński projektuje i wykonuje zmiany we wschodnim lokalu handlowym oraz zaniechaną z powodu śmierci Cohna w 1907 r. przebudowę tylnych okien kamienicy, od strony podwórza.

W 1914 r. posesja wraz z zabudową została przyłączona do centralnego systemu kanalizacyjnego. Pod koniec I wojny światowej nową właścicielką nieruchomości stała się panna Fryderyka Kochmann. Odsprzedała ona własność w 1922 r. polskiemu kupcowi Władysławowi Reicheltowi. Ten ostatni wynajął część parteru kamienicy kupcowi i destylatorowi Józefowi Góreckiemu, który urządził tam w 1926 r. probiernię win.

W 1933 r. Józef Górecki wspólnie z małżonką Józefą oraz siostrą Apolonią i jej mężem Józefem Rybackim odkupili od Reichelta całą nieruchomość. W trakcie II wojny światowej niemieckie władze okupacyjne planowały przebudowę i adaptację lokali handlowych pod kątem siedziby dla straży miejskiej, ale ostatecznie koncepcji nie urzeczywistniono. Po 1945 r. w lokalach handlowych mieściły się firmy prywatne.

W dniu 30 kwietnia 1991 r. kamienica przyrynkowa nr 33 została wpisana do rejestru zabytków pod numerem 1184/A.

 

dr hab. Miron Urbaniak, prof. nadzw.

Instytut Historyczny UWr

Bibliografia:

1     Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta miasta Leszno.

2     Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie, Ewa Kręglewska-Foksowicz, Kamienica Rynek nr 33. Rozpoznanie historyczno-konserwatorskie, Poznań 1979.

3     Komolka Mirosława, Sierpowski Stanisław, Leszno. Zarys dziejów, Poznań 1987.

4     Kręglewska-Foksowicz Ewa., Sztuka Leszna, Poznań 1981.

5     Urbaniak Miron, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914, Poznań 2009.