do góry

Kamienica nr 38 (XVIII w./80. XX w./1928)

Kamienica powstała w XVIII w. jako szczytowa budowla barokowa. W latach 80. XIX w. dokonano przebudowy wnętrz na parterze i klatki schodowej oraz zmian fasady. Do poważnej interwencji budowlanej doszło w 1928 r., kiedy to usunięto wszystkie stare sklepienia i rozbudowano istotnie tylną oficynę.

 

Townhouse no. 33 ( first half of 19th cent./1891)

The townhouse was erected in the first half of the 19th century as one big building situated on two neighbouring plots joined together. It gained its present sumptuous eclectic appearance dominated by neo-Renaissance elements during the alteration and extension of the building, which took place between 1891 and 1892. Further minor changes were provided just before World War I.

Czytaj więcej

Kamienica powstała w XVIII w. jako szczytowy dom barokowy i w układzie szczytowym przetrwała do dziś. W 1794 r. posesję z domem kupił Marcin Dawid Handke. Po jego śmierci, w 1822 r. nieruchomość w drodze subhastacji zakupił za 2896 talarów Jan Gottlieb Franke, prawdopodobnie zięć zmarłego, gdyż ożeniony z Zuzanną Elżbietą z domu Handke. Ta ostatnia odziedziczyła posesję w 1837 r., po śmierci męża, a jednocześnie z nią pięć córek Frankego. W tym czasie na przyrynkowej parceli znajdowały się: dom mieszkalny z drewnianą stajnią, oficyna, stajnia z pralnią oraz budynek tylny.

W 1838 r. wdowa spłaciła córki za sumę 2091 talarów i tym samym stała się jedyną właścicielką posesji. W 1849 r. Zuzanna Elżbieta zmarła i wtedy do spadku powołane zostały ponownie córki, z których Amalia Luiza spłaciła za cenę 2100 talarów pozostałe rodzeństwo. Stała się zatem jedyną właścicielką, a współwłaścicielem został jej mąż – piekarz Karol Gustaw Seidel. Rozpoczęło się półwiecze administrowania nieruchomością przez Seidlów.

W 1881 r. zgodnie z projektem znanego leszczyńskiego mistrza budowlanego Hermanna Nergera dokonano przebudowy handlowego parteru i wejścia do lokalu sklepowego. Zgodnie z tą koncepcją od strony Rynku zaaranżowano dwa samodzielne sklepy, z których jeden znalazł się we fragmencie zajętej pod tę funkcję sieni, drugi zaś pozostał w dotychczasowym miejscu. W związku z zajęciem frontowej części sieni i utratą dotychczasowego wejścia do części mieszkalnej, otwór wejściowy wykuto w elewacji bocznej, od strony ob. ul. Kościelnej. Równocześnie w dawnej ślepej kuchni znalazła się piekarnia, a w jej sąsiedztwie – pracownia piekarza.

Niespełna dekadę później, w 1889 r. Nerger zaprojektował kolejną przebudowę i modernizację kamienicy. Wejście od strony ob. ul. Kościelnej zyskało sień prowadzącą całkowicie w poprzek domu, a z tej sieni wykonano klatkę schodową na piętro. To przedsięwzięcie budowlane finansowała już Amalia Luiza, wdowa po piekarzu. Równolegle dokonano jeszcze drobniejszych interwencji budowlanych we wszystkich obiektach kubaturowych na posesji.

W 1902 r. nieruchomość odziedziczyły córki Seidlów, Teofila i Klementyna, obie panny. Dekadę później zleciły one Nergerowi opracowanie następnego projektu budowlanego na przebudowę okien wystawowych, w następstwie czego każdy z lokali handlowych miał otrzymać osobne wejście i nowe okno wystawowe. Inwestycja ta została przeprowadzona w 1912 r., zaś dwa lata później, w 1914 r., cała nieruchomość została skanalizowana i podłączona do centralnego systemu kanalizacyjnego.

Po przyłączeniu Leszna do Polski nastąpiła zmiana własności. W 1923 r. na pół roku nabywcą kamienicy został mistrz rzeźnicki Feliks Kosowicz, który po półroczu sprzedał posesję zegarmistrzowi Marianowi Stajewskiemu, prowadzącemu sklep jubilerski i zegarmistrzowski w Lesznie już od 1911 r. Stajewski przeniósł swój biznes do nowej kamienicy z domu nr 2 na Rynku. Kilka lat później dokonał on poważnej przebudowy i rozbudowy swego domostwa na przyrynkowej parceli.

W latach 1928–1929, zgodnie z projektami budowniczego J. Kisielewskiego dokonano istotnego powiększenia zabudowy, głównie wskutek rozbudowy oficyny w jej tylnej części. Przy tej okazji skasowano pralnię i sanitariaty, ale jednocześnie powstały dwa mieszkania, liczące łącznie trzy pokoje i kuchnię. Ponadto wygospodarowano przestrzeń pod nowy sklep i powiększono podwórze. Ostatecznie koszty przedsięwzięcia pochłonęły aż 22 000 złotych. Było to zarazem ostatnie poważne przedsięwzięcie budowlane w okresie międzywojennym.

W okresie okupacji niemieckiej władze hitlerowskie dokonały wywłaszczenia i wysiedlenia rodziny Stajewskich. Prawowici lokatorzy wrócili do domu bezpośrednio po wyzwoleniu i rozpoczęli starania o przywrócenie prawidłowych zapisów w księgach wieczystych. Po 1945 r. zegarmistrz Marian Stajewski stał się ponownie właścicielem posesji z kamienicą.

W 1973 r. nastąpiła jeszcze jedna przebudowa części handlowej kamienicy, zmieniono też okna wystawowe i wejście do sklepu. W scalonym z dwóch osobnych niegdyś sklepów lokalu handlowym zorganizowany został sklep cukierniczy „Goplana”.

W dniu 16 września 1970 r. kamienica nr 38 została objęta ochroną prawną pod numerem 519/1232.

 

dr hab. Miron Urbaniak, prof. nadzw.

Instytut Historyczny UWr

Bibliografia:

1     Archiwum Państwowe w Lesznie, Akta miasta Leszno.

2     Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie, Ewa Kręglewska-Foksowicz, Kamienica Rynek nr 38. Rozpoznanie historyczno-konserwatorskie, Poznań 1979.

3     Komolka Mirosława, Sierpowski Stanisław, Leszno. Zarys dziejów, Poznań 1987.

4     Kręglewska-Foksowicz Ewa., Sztuka Leszna, Poznań 1981.

5     Świderski Bronisław, Ilustrowany opis Leszna i Ziemi Leszczyńskiej, Leszno 1928.

6     Urbaniak Miron, Modernizacja infrastruktury miejskiej Leszna w latach 1832–1914, Poznań 2009.